Aktuális

 

Tudnivalók az Agócsy László zeneiskolába való beiratkozásról

Az új tanév kezdéssel kapcsolatos fontos információk

 

- Tankönyvátvétel, javítóvizsga
- Csibetábor
- Tanévnyitó

 


 

Ügyeleti napok az iskolában

2019. 06. 26-án 09:00 - 13:00

 2019. 07. 10-én 09:00 - 13:00
 2019. 07. 24-én 09:00 - 13:00
 2019. 08. 07-én 09:00 - 13:00
 2019. 08. 21-én 09:00 - 13:00


 

Kedves Szülők!

 

Aki lemaradt a zeneiskolai beiratkozásról, de szeretné szeptembertől járatni gyermekét, annak lehetősége van az iskola székhelyén, az Apáca u. 15 szám alatt beíratni gyermekét. Mivel az iskolában már vizsgaidőszak van, szükséges az előzetes telefonos időpont egyeztetésre : 20/9871100 intézményvezető, vagy a 20/2599059 iskolai számon.

A zeneiskolai tanítás az általános iskola épületében lesz az ottani  tanítási órák után.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek diákigazolványára és 5000 Ft beiratkozási díjra.

Mindenkit szeretettel várunk!!

 


Pellérdi Általános Iskola Könyvtára

 

Az iskola könyvtárának modernizációja keretében nemcsak új tanulói gépek, kiszolgáló szerver szolgálja a tanulást, művelődést. Elkészült a könyvtári állomány elektronikus katalógusa is, mely megkönnyíti a tájékozódást. Minden érdeklődő kereshet cím, szerző, kiadó, megjelenés éve vagy akár róla szóló kategóriában. Nagy szükség volt arra, hogy a gyerekek ne csak elméletben tudjanak a katalógusról, hanem biztosan használják ezt a tudást. Gimnáziumba lépve megkönnyíti az információszerzést, a szépirodalmi vagy szakirodalmi művek utáni tájékozódást. Mindezt a” Klikkelj a Tudásra!” Európai Uniós pályázat tette lehetővé a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ támogatásával, valamint Hamburger Antal rendszergazda közreműködésével. Köszönet érte!

Könyvtárhasználati órák keretében ismerkednek meg a gyerekek a könyvtári katalógussal, melyet helyben és otthonról egyaránt használhatnak. Elérési útvonal a következő:

Pellérdi Általános Iskola honlapja: http://www.pellerdiskola.hu/

Könyvtár / elektronikus katalógus

Minden könyvszeretőt várunk egy online keresésre!

Katicsné Somogyvári Ildikó

könyvtáros tanár

 


KRÉTA e-Ügyintézés gondviselői tájékoztató

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Kötelezettségünknek eleget téve ezúton tájékoztatom Önöket hogy elérhetővé vált ez e-Ügyintézés az intézmény KRÉTA rendszerében.

Az e-Ügyintézés területei:

1. Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,

2. Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,

3. Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,

4. Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,

5. Vendégtanulói jogviszony bejelentése,

6. Kiiratkoztatás a köznevelésből,

7. Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,

8. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,

9. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,

10. Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,

11. Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,

12. Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

 

Tisztelt Szülők!

Az e-ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu) június 1-től lehetőség lesz arra, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú  intézménybe” folyamat segítségével. 2019. június 18-án 24 óráig tudják ezt megtenni.

 

Tehát a jövőben az ügyintézés a fenti témákban akár online, az új rendszer KRÉTÁ-ban kialakított felületének használatával, az abban leírt folyamatok mentén is végezhető. Így az iskola felkeresése nélkül bármikor, bárhonnan indíthatnak eljárást.

Mint a fenti listából kiderül: a legtöbb folyamatnál Önök, mint gondviselők a kezdeményező fél. Az ügyeket csak a KRÉTÁ-ban gondviselőként e-mail címmel feltüntetett személyek indíthatják. Ezért fontos, hogy a gondviselők megismerjék a rendszer működését, használatát. 

Az erről készült tájékoztató anyagokat az interneten a https://eugyintezes.e-kreta.hu/info vagy a https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533 oldalon, azon belül Az e-Ügyintézés Gondviselői/Szülői/Tanulói felületének bemutatása linken érhetik el. Ott minden ügytípus kezeléséhez külön-külön bemutató video találhatnak.  Kérem, alaposan tanulmányozzák át ezeket, mielőtt ügyintézési folyamatot indítanak.

Remélem, hogy a felület használata megelégedésükre szolgál és megkönnyíti, felgyorsítja iskolánkkal végzendő hivatalos ügyeinek intézését.

A sikeres együttműködésben bízva:

 

Pellérd, 2019. április 26.                                                      Varga Ágnes

                                                                                             intézményvezető

 

Elsős beiratkozás

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák jegyzéke

NYILATKOZAT A gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásban való részvételről


Pályázat a Görcsönyi Ált. Isk. tagintézményvezetői beosztásra

 


 

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

 


 

REFORMÁTUS  
HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

Biblia, műveltség, élmény 

Kedves Szülő! Isten hozta honlapunkon! 
Hit- és erkölcstan vagy erkölcstan? 
A döntés az Önöké! 

A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap. Ennek érdekében a legtöbbször felmerülő szülői kérdések mentén, kulcsszavakra bontva összeállítottunk egy információs anyagot, amelynek segítségével Ön is választ kaphat kérdéseire. A honlap emellett kisfilmek, letölthető tananyagok segítségével ad betekintést a református hittanórák világába, módszertanába és mindennapjaiba, hogy láthassa 

Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon is! 

http://reformatus.hu/hittan/ 

 

TUDNIVALÓK A REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYRÓL 

 

 

 • Miért jó, ha a gyermekemnek a református hit- és erkölcstan órát választom? 

A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére lehet. A bibliai történetek mellett, 5-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott tanév történelem óráihoz kapcsolódóan egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen órák során a gyermekek a történelem órán tanultakat is elmélyíthetik. E mellett több szempontból vizsgálhatják meg az adott történelmi korszakokat és eseményeket, illetve többlet információkat kaphatnak. Mindezeket úgy, hogy mind a bibliai történetek, mind az erkölcsi témák és az egyháztörténet esetében az ő vélhető fejlettségi szintjüket figyelembe véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat. 

 

 • Ha a gyermekem hit- és erkölcstan órákra jár, kötelező lesz-e templomba járnunk? 

Nem. Minden szülőt és gyermeket szeretettel hívunk és várunk akár a gyermekek és családok számára szervezett családi délutánokon, különleges alkalmakon, de a rendszeres heti istentiszteleteken és gyermek-istentiszteleteken is. Az ezeken való részvétel azonban nem kötelező. 

 

 • Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat? 

Az iskola területe szerinti illetékes helyi református egyházközség által megbízott személy: Kovách Péterné Mészáros Erzsébet református lelkipásztor. 

 

 • Hetente milyen órakerete van a kötelezően választható hit- és erkölcstannak? 

Hetente egy, ami évente összesen 36 órát jelent. 

 

 • Járhat-e református hit- és erkölcstan órára az a gyerek, aki nincs megkeresztelve? 

Igen, mivel a hittanóra választásának és látogatásának nem előfeltétele a keresztség. 

 

 • Járhat-e református hit- és erkölcstan órára a gyermekem, ha más felekezethez tartozunk? 

Igen, mivel a szülői nyilatkozattétel során nem a szülő vagy a gyermek felekezeti hovatartozásáról, hanem két tantárgy (erkölcstan/felekezeti hittan) közötti választásról nyilatkozik a szülő. 

 

 • Mit tanulnak a gyerekek a református hit- és erkölcstan órákon? 

A hit- és erkölcstan a hitéleti nevelés része, mely során a gyermekek elsősorban bibliai történeteket tanulnak, amelyen keresztül megismerhetik a Szentírás világát, Jézus Krisztust és Isten örökkévaló üzenetét. Mindezek mellett keresztyén értékrendszert és szemléletmódot sajátíthatnak el olyan élethelyzetek és témák segítségével, melyek érdekesek és ismerősek lehetnek a számukra. 

 

 • Van-e tanterve a református hit- és erkölcstan óráknak? 

Igen. A megújult hit- és erkölcstan kerettantervet az Magyarországi Református Egyház Zsinata 2012-ben fogadta el. Minden tanévnek van egy fő vonala, mely tükrözi az adott évben hangsúlyozott gondolatokat. A bibliai történetek az adott év fő hangsúlyának megfelelően kerültek az adott év struktúrájába. Az évek központi gondolatait fejezi ki a tanévhez tartozó, tankönyveken is megjelenő éves szimbólum. 

 

ÉV 

CÍM 

ÉVES SZIMBÓLUM 

TANÉV VEZÉRFONALA (HANGSÚLYA) 

1. 

Isten tenyerén 

Kéz (fészket formáló) 

A kisgyermek számára fontos az elfogadottság és a szeretet megtapasztalása. Az év fő hangsúlya az arra való rámutatás, hogy Isten szeret bennünket. 

2. 

Istennel az úton 

Kis kéz a nagyban 

Isten velünk van az élethelyzeteinkben, minden úton, amelyen járunk. 

3. 

A szabadító Isten szeretetében 

Repülő madár 

Isten szeretete megerősít, bátorít és lehetőséget ad nekünk. 

4. 

Isten uralma alatt 

Korona 

Istent befogadhatjuk az életünkbe, és Vele élhetjük a mindennapjainkat. 

5. 

Istennel a döntéseinkben 

Útjelző tábla 

Az 5. évfolyam sok új helyzetet, döntési szituációt tartogat a gyermekek számára. Az év fő hangsúlya az arra való rámutatás, hogy nem vagyunk egyedül: Isten támogat és segít a döntéshelyzeteinkben. 

6. 

Isten világosságában 

Nap 

Istenre tekintve, az Ő világosságában felismerhetjük a bennünk rejlő lehetőségeket 

7. 

Isten vonzásában 

Nyitott kapu 

Isten magához hív bennünket, de küld egymás felé. Odafigyelhetünk és segíthetjük társainkat. 

8. 

Isten Igéjének a tükrében 

Tükör 

Isten Igéjének tükrébe nézve felismerhetjük valóságos önmagunkat. Istennel kibontakoztathatjuk a bennünk rejlő képességeket. Az év célja a reális és pozitív énkép megerősítése és támogatása. 

 

 • Van-e tankönyve és taneszközei a református hit- és erkölcstannak? 

Igen. Minden évfolyamhoz készül tartós tankönyv és gyermekeknek szóló munkafüzet. Ezek módszertanukban és szemléletmódjukban figyelembe veszik a gyermekek vélhető korosztályi sajátosságait és segítik az adott témákban való elmélyülésüket, egyéni fejlődésüket. 

 

 • Van-e osztályzás a hittanórán? 

A kötelezően választható hittan ugyanolyan értékeléssel fog történi, mint az erkölcstan órák értékelése. Ha az iskola pedagógiai programja szerint osztályzás történik az erkölcstanon, akkor a hit- és erkölcstant is osztályozni kell. 

 

Nyílt nap: 2019. március 20-án, szerdán

Családi klubok

Clubfoglalkozások felnőtteknek az iskolában

 

Időpont

Helyszín

Témakör

Előadó

2019. március 11. 17:00

Pellérdi Ált. Isk. – Könyvtár

A stresszoldás lehetőségei

Dányi Andrea

2019. március 25. 17:00

Pellérdi Ált. Isk. – Könyvtár

Pszichofitness-Agytorna

Dányi Andrea

2019. április 8. 17:00

Pellérdi Ált. Isk. – Könyvtár

Gyerekkel együtt (Az együtt töltött idő fontossága)

Dányi Andrea

2019. április 29. 17:00

Pellérdi Ált. Isk. – Könyvtár

Kudarctűrőképesség, a kudarcok kezelése

Dányi Andrea


Hit és erkölcstan oktatással kapcsolatos tudnivalók


Mozogni jó!

 

Iskolánk számos területen mutat jó eredményeket így, az intézmény diákjai sok versenyre járnak. Ilyen verseny a Diákolimpia is, melyen iskolánk tanulói rendszeresen vesznek részt. Idén a január 27-i úszás megyei fordulóján vett részt Simonyi Rebeka, 7. osztályos tanuló. A megmérettetésen 100 mell és 100 gyorsúszást kellett megtennie. A gyorsúszás kategóriában 1 perc 25 másodperces idővel 5. helyezett lett, ám a mellúszás kategóriában 1 perc 41 másodperccel 1. helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel lejutott az országos fordulóba, Győrbe!   

Az országos diákolimpia március 9-10-én kerül megrendezésre. Oda is nagyon sok szerencsét kívánunk neki, és örülünk, hogy ide is eljuthat iskolánk hírneve. Rebeka nagyon szép eredményt ért el és a továbbiakban is nagyon sok ilyen jó élményt és lehetőséget kívánok neki, mert mozogni öröm!

Kovács Zoltán

osztályfőnök

 


Grundbirkózás

A Pellérdi Általános Iskolának köszönhetően kaptam betekintést a grundbirkózás rejtelmeibe. A gyerekek nagyon-nagy izgalommal készültek. Többször megkérdezték: hányat kell még aludni?

Első benyomás alapján nem tűnt nehéznek. Annyit láttam, hogy egy körből kell kilökni a másikat. Érdekelt ez a mozgásforma, ezért jobban utánanéztem, és magamat megkövetve döbbentem arra rá, hogy egy összetett, komoly sportról van szó. Technikai tudást, fegyelmet, gyorsaságot és erőt igényel. Az iskola tanulóinál a kitartás, fegyelem, és erő adott volt. Sajnos sokat nem tudtak készülni az eseményre, betegek voltak.

Első versenyünk szinte esélytelennek tűnt, a többi csapattal szemben. A küzdelem a fiú korcsoportban mindent felülmúlt. Ugyan dobogós helyet nem értek el, de a mezőny élén ünnepelhették meg sikereiket.

 A diadalt csak a lányok mindent elsöprő második helyezése tetézte, aminek köszönhetően indulhatnak az Országos Diákolimpián, grundbirkózáson, a Pellérdi Álltalános Iskola színeiben. Joggal mondhatjuk, hogy magában már nagy siker ez a megmérettetés adta lehetőség.

Mit hoz a jövő? Nem szeretnék feltételezésekbe bocsátkozni, hisz így is megdöbbentő eredményeket értek el a gyerekek, a felkészülésükhöz képest. Azt viszont biztosra állíthatom, hogy ezzel a lelkesedéssel, kitartással, adottsággal, és egy megfelelő edzéssel komoly sikereket érhetnek el a februári versenyen. Rettegj világ…

Jambrich Péter

tanító

 


Kérjük a Tisztelt Szülők segítségét!

TESCO PÁLYÁZAT

2019.02.17-ig aktuális


Kedves Érdeklődő!

A Pellérdi Általános Iskola első osztályában 2018. november 14-én, szerdán nyílt napot tartunk. Szeretettel várjuk az első osztályos szülőket, óvónéniket, érdeklődöket.

 

                                               Üdvözlettel:

                                                                       Villányiné Stáhl Márta

                                                                       intézményvezető -helyettes

 

A Pellérdi Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására meghirdetett pályázatra a következő vezetői pályázatok érkeztek:

Varga Ágnes pályázata

Gosztolya József pályázata
Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy megérkeztek az új iskolabuszok. Diákjaink szállítását holnaptól, 2018. szeptember 6-tól, csütörtöktől ezekkel az új, IVECO típusú buszokkal végezzük.

Megváltozik a busz indulásának és érkezésének időpontja is.

Reggeli indulások:                    Pellérd iskola:                   6.35

                                               Gadány (felső):                 6.45

                                               Arányos (alsó):                 6.50

                                               Iskola:                              7.00

                                               Gyód (alsó):                     7.10

                                               Gyód (buszforduló):          7.13

                                               Keszü:                              7.18

                                               Pellérd, Szőlőhegy:            7.27

                                               Iskola:                               7.30

 

Délutáni érkezések:                  Pellérd iskola:                   15.40

                                               Arányos (alsó):                 15.50

                                               Gadány (felső):                 15.55

                                               Pellérd iskola:                   16.05

                                               Pellérd, Szőlőhegy:           16.10

                                               Keszü:                              16.15

                                               Gyód (alsó):                     16.20

                                               Gyód (buszforduló):          16.23

                                               Pellérd, iskola:                   16.35

 

Kérjük Önöket, az időpontok pontos betartására!

Tisztelettel:

Villányiné Stáhl Márta


  

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!

 

A tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információk:

Az iskolai tanévnyitó időpontja: 2018. augusztus 31. péntek, 18.00 óra

Az első osztályosoknak a „Csibe tábor” augusztus 31-én lesz 9.00 órától  az iskolában.

A pótvizsga időpontja: 2018. augusztus 29. szerda, 8.30.

Aug. 28-án 8.30-tól az érintett tanulóknak konzultációs lehetőséget biztosítunk.

 

A tankönyveket 2018. aug. 30-án 8.00 -16.00 óráig és 31-én 8.00 - 14.00 óráig, valamint az évnyitó előtt 16.30- tól lehet átvenni.

A tankönyvek mindenki számára ingyenesek.

A könyvátvételkor az étkezési, a napközis, a tanulószobai igényüket szíveskedjenek jelezni.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az első és második évfolyamon a könyveket nem kell visszaadni, de harmadik osztálytól a tankönyvek (a munkafüzetek kivételével) könyvtári állományba kerülnek.

Kérjük, a könyvek állapotára különösen figyeljenek, mert a megrongált, eltépett, összefirkált könyveket év végén ki kell fizetniük.

  

Villányiné Stáhl Márta


 

5. osztályban szükséges felszerelés, tanszerlista

Vonalas füzet (21-32): min. 15 db

Négyzethálós füzet: min. 5 db

Sima lapú füzet: min. 3 db

Szótár füzet: 1 db

Ének füzet: 1 db

További szükséges felszerelés:

-          számegyenes

-          körző

-          papír szögmérő

-          1 db derékszögű vonalzó

-          1 db egyenes vonalzó

-          40 db A4-es méretű rajzlap

-          tempera

-          zsírkréta

-          1 db 5-ös ecset

-          1 db 10-es ecset

-          tornafelszerelés: fehér trikó/póló, fekete nadrág, fehér zokni, tornacipő


Kedves anyukák, nagymamák! Fogadják szeretettel diákjaink köszöntő gondolatait!

„Anya: az anya az,  aki feltétel nélkül szeret bármit tégy is. A gyermekét helyezi maga elé, és fáradhatatlanul lesi minden vágyát. Ha bármi történik is veled, hozzá mindig fordulhatsz, és ő segíteni fog neked. Hiába vagy már felnőtt, amíg él az édesanyád, addig gyerek vagy!

Tudod, hogy a karjaiban biztonságban vagy.

Becsüld meg az édesanyád, és töltsetek együtt sok értékes időt! Ne akkor gyere rá arra, mennyit is jelent, mikor már nem mondhatod el neki egyszer sem, hogy mennyire szereted!”

„Én azért szeretem az anyukámat, mert: nagyon finomakat főz, sokat nevetünk, és megengedi, hogy egy pár órácskát számítógépezzek!”

„…. vigyáz rám, és mindig fog engem szeretni...”

„…. neki legfontosabb a család…”

„Az anya olyan személyiség, olyan ember akit nem lehet rosszal jellemezni. Az élet minden viszontagsága ellenére sem adja fel, csak küzd, csak küzd, csinálja. Ő öt gyermeket felnevelve  még mindig kitart, és ugyanúgy szeret mindnyájunkat. Pár hete nagymama is lett! Mindig azt mondja, hogy az életben a jót és a szépet kell látni, nem a rosszat. És nem lehet feladni, amint beleütközünk egy akadályba. Csinálni kell, az élet megy tovább, bármi történjék. … Én is  igyekszem ennek jegyében cselekedni. Kell segíteni, kell igyekezni, és azt a szeretetet, amit ő ad, viszonozni kell.”

„ … Ha beteg vagyok elkényeztet, eltereli a figyelmemet arról, hogy fáj a fejem.  Ő a legjobb anya a világon, jobbat nem is kívánhatnék. Ha kérek valamit, és megérdemlem, megkapom. Én így tudom, hogy szeret.

Remélem, ezzel le tudtam írni, mennyire szeretlek, és mennyire fontos vagy nekem.”

„Az Anyukámat nagyon szeretm, mert: kedves, szép, szorgalmas, és sokat segít, vigyáz rám. Igazából mindent szeretek benne!”

„Nekem a legszebb az egész világon!”

„…Ha mérges rám, akkor is szeret, és ha én haragszom rá, akkor is szeretem.”

„Nagyon hiányzik anyu, de itt van a nagymama!”

 „Az édesanyám mindig mosolyog, és csillog a szeretet a szemében, mikor rám néz. Ha csúnyán szólok, ő akkor is megbocsát.

Szeretem benne, hogy bátran kipróbál új dolgokat. Nagyon szereti és gyűjti az ékszereket.

Nekem egy igaz, csodálatos, segítőkész anyukám van, akiből csak egy van, és mindig csak egy lesz. Bármi problémám van, ő mindig segít, lehet ez egy titok, játék vagy akár sport. Tudom, hogy ilyen anyukát nagyon kell értékelni. Bárcsak sose veszíteném el! Nekem ő az az ember, aki barátnő is. Tudom, ilyen anyukát sokan csak kívánnának maguknak. Szemében mindig csillog a szeretet és a féltés.

Egy édesanyának nincs szebb érzés, mint látni, hogy örül a gyermek. Én nagyon szeretném neki megköszönni azt amit kaptam, kapok és kapni fogok. Jobb édesanyát nem is kívánhatnék. Köszönök mindent!”

„Bármikor tudok rá számítani, és mindig tud bármiben segíteni.

Mindent megtesz a családért. Segít a leckében, ha nem értem.

Figyeli, hogy ne legyenek veszekedések, vagy ha mégis, akkor próbál kibékíteni minket.

Figyel arra, hogy mindig legyen mit ennünk.”

„Bármi történik megvigasztal, és bármilyen problémát meg tudunk beszélni. Lehet vele viccelődni.”

„Az én anyukám segít nekem minden nap. Nagyon szép haja van. Vigyáz rám ha kell, nem hagy elmenni otthonról anélkül, hogy ne vinnék magammal telefont. …. Nagyon szeretem és ő is engem. Ő számomra pótolhatatlan. Sok mindent szedet velem, nehogy beteg legyek.

Inkább ő jár a kicsit régebbi cipőjében, hogy nekem legyen egy új. Ő a legjobb anya a világon, jobbat nem is kívánhatnék.”

„Köszönöm, hogy vagy nekem, hogy segítesz, hogy vigyázol rám! Szeretem, amikor együtt vagyunk és játszunk, akármilyen fáradt is vagy. Az én édesanyám a legjobb, hisz kedves, „jófej”, gondoskodó, bátor, ……”

 „…amikor hazajön a munkából, nem bírunk beszélgetni, bemegyünk a városba, vagy  a bicikliúton bicajozunk. Ott beszélgetünk, viccelődünk egymással. Anya sosem tudja kialudni magát, mert korán kel.”

„Köszönöm, hogy:   nagyon finomakat tudsz főzni, mindig kimosod a ruhámat és takarítasz.”

 „… Az én szememben az, hogy elmosogatsz, főzöl és mosol rám, csak holmi apróság, de valójában ez egy óriási dolog. … nem dicsértelek meg soha, nem díjaztam a munkád. Tudom vétkezem, de azt is tudom, hogy nagyon szeretlek! Köszönöm, hogy vagy nekem!”

„Nagyon örülök, hogy velünk vagy! Rengeteg dolgot csinálsz a munkádon kívül is. Jó a humorérzéked, mindig szereted a vicceimet.”

„Anyukám egy nagyon kedves nő, tisztalelkű, becsületes. … Nagyon jó család vagyunk!”

„ … az én anyukám szép, szeret főzni, kertészkedni...”

„.. olyan szép, hogy neki nem is kell smink!”

„ … az én nagymamám rendes, szorgalmas, rendszerető…”

 „ … a mamám nagyon jó ebédet tud főzni, sütni. Kapálja a zöldséget, együtt ültetünk a kertben…”

„Szigorú, és mégis sok mindent megenged, határokat szab, de legalább életrevaló embert farag belőlem. Mindent csak értem tesz, az én javamat akarja. Szeretem az ölelését, mert megnyugtat.”

„Én nevelőszülőknél vagyok. Az igazi anyukám meghalt. Azért szeretem őt, mert anyám helyett anyám. Meg azért, mert nem a szíve alatt hordott, mégis a sajátjaként szeret engem, és ez nagyon jólesik nekem. Szeretem!

 

„… Ha nem is tetszik, amiket mond vagy tesz, akkor is csak az én érdekemben csinálja. A mamának azt köszönhetem, hogy anyát felnevelte. Köszönöm Nektek!”

„Én szeretem anyát. Őszintén, az én logikámat megfejteni, a kirohanásaimat kezelni, egyszóval engem kibírni nem lehet könnyű. Amikor apukámmal karöltve dorgálnak, hogy – „Tanuljál már, mi lesz így belőled?! – nem egészen szeretetet érzek, bár tudom, hogy ő is csak jót akar nekem. Nehéz ezt megfogalmazni. Annyi veszekedésen, értelmetlen vitán vagyunk túl, ő mégis megbocsájt és szeret.”

„Nem tudom megmondani, hogy miért szeretem. Egyszerűen mindenért. Azért, hogy felnevelt, amiért mindig óvott, és féltett, …”

 „ … A mamám is nagyon aranyos, mivel ha beteg vagyok, mindig ápol és kérdezi, hogy miben segíthet nekem. Segítek neki én is főzni, sütni, bármit, amit kér. Anyák napján őket ünnepeljük, ugyanis megérdemlik!”

„… odafigyelsz rám, és mindig törődsz velem.”

„ Sokszor rossz vagyok, de ennek ellenére is iszonyatosan szeret. Ő a legjobb anya a világon, soha se kívánhatnék jobb anyukát! Ő a példaképem, és olyan jó anyuka szerték lenni, mint Ő.”

„…ha valakivel rosszban vagyok, mindig azt mondod, hogy nézzem benne a jót.”

„ oltalmazó, tettrekész, szenvedélyes, biztató”

„anyukám nagyon jókat főz, nála csak a nagymama főz finomabbakat”

„ Szeretem, amikor hazaérek és egy finom sütivel vársz!”

„ Annyira szeretlek, anya, hogy azt nem tudom se leírni, se elmondani, mert ha el akarnám mondani, elcsuklana a hangom, és inkább sírva megölelnélek! Nagyon szeretlek!”

„Nagyon szeretem az édesanyukámat. Szeretem, mert mindig ott van nekem. Tisztelem, mert nagyon erős nő és bármilyen problémát megold. Tisztelem, mert mindig türelmes velem még akkor is, ha nagy butaságot csinálok. Mindenben segít nekem. Mindig nagyon finomakat főz. Szigorú, sokmindent megkövetel, de tudom, hogy csak nekem akar jót. Rengeteg vicces dolgot csinál, amin sokat nevetünk.Gondol a jövőre, és szeretné, ha nagyon boldog ember lennék.

Tudom, mindig aggódik miattam, és tudom, hogy még ha nem is mutatja ki, titokban sokat gondol arra, hogy jók legyenek a jegyeim. Amikor versenyre megyünk, jobban izgul mint én, és büszke rám, ha szép eredményt érek el. Tudom, hogy nem vagyok mindig „ mintagyerek”, de így is megtesz értem mindent, amit csak tud, és mindent megkapok, amit szeretnék.

Ha nekem is lesz gyermekem, egyszer szeretnék én is olyan anya lenni, mint ő! Ő a legnagyobb példaképem!”

 


Szavazás a diákigazgatóra befejeződött


Fordított napi programok

2018. március 28.

-ünnepélyes kulcsátadás

-Diákigazgató bemutatkozása

-programismertetés

-divatbemutató

-Életrevaló nyolcadikosok

-Játékbarlang

-Nagyi süti


Ajándékba kaptuk!

Új labdafogó háló kerül felszerelésre az iskola focipályájának kapui mögé, mely a sérült vashálót fogja pótolni. A labdafogó hálót a Pellérdi Sportegyesület készíttette az iskola számára.

Köszönjük szépen az Egyesület fejlesztését!

Nagy Andrea

intézményvezető


Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek

Iskola beiratkozás


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, 2018. március 6-án a Pellérdi Általános Iskolában nyílt napot szervezünk jelenlegi tanulóink és leendő első osztályosok szülei számára.

Az óvodásokat és a szüleiket 8.30-ra várjuk intézményünkben.

 

A nap programja:

8.30 – 8.45      gyülekező a Micimackó teremben,

8.45 – 9.10      a nagycsoportosok és a leendő tanító nénijük játékos ismerkedő órája,

9.10 – 9.30      a hitoktatók tájékoztatója,

9.30 – 9.45      szünet,

9.45 – 10.30    az első osztályosok bemutató órája,

10.30 - 11.30  iskolabejárás

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy az etika/hit- és erkölcstan tantárgy tanulásának részleteiről, a tantárgyválasztás módjáról és a szükséges szülői nyilatkozatok elérhetőségéről a lenti linkre kattintva értesülhetnek.

Szülői tájékoztató

Hit és erkölcstan oktatásról tájékoztató!

Hit és erkölcstan oktatásról nyilatkozat!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az Iskola vezetősége és tanárai


 Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban, a Pellérdi Általános Iskolában 2017 novemberétől iskolapszichológus dolgozik. Célja az iskolában zajló oktató-nevelő munka pszichológiai eszközökkel való támogatása. Feladata elsősorban a megjelenő problémák számának és gyakoriságának csökkentése. Ennek kapcsán az iskolapszichológus tevékenysége egyéni-, osztály-, illetve intézményi szinten egyaránt megjelenhet.

            A diákok, illetve az osztályok sajátosságainak, egyéni működésének megismerése segítséget nyújthat, hogy a számukra leginkább megfelelő környezetet biztosíthassuk. Ehhez különböző szűrő-mérő eljárásokat hívhatunk segítségül, például:

-          Tanulási stílus vizsgálata, vagyis annak feltérképezése, hogy a diák milyen környezetben, milyen módon tanulhat a leginkább hatékonyan.

-          Az osztályközösség jellegzetességeit vizsgáló eljárások célja, hogy megismerjük a csoport szerkezetét, az egyes diákok abban elfoglalt helyét, szerepeit, valamint az osztályban uralkodó légkört és értékrendet.

-          A gyermek képességstruktúrájának megismerése. A diák erős oldalainak, és fejlesztendő területeinek ismerete rámutathat, milyen jellegzetességeire, erősségeire lehet érdemes támaszkodni a tanítás során.

-          A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok, tehetségígéretek felismerése és támogatása.

Minden diák életében merülhetnek fel problémák. Ilyen esetekben az iskolapszichológus feladata ezen nehézségek jellegének feltérképezése. A diák, a család vagy a pedagógus kérésére egyaránt elindulhat egy pszichológiai állapotfelmérés, mely során kiderül, hogy milyen jellegű segítségre van szükség az adott helyzetben.  Szülőként jelentkezhet, ha úgy érzi:

-          Gyermeke tanulási problémával küzd, vagy tanulmányi eredményeiben hirtelen változás következik be

-          Az iskolában gyakoriak a diák konfliktusai

-          Különböző szituációkban, például a teljesítménye-, eredményessége- vagy társas helyzetek kapcsán gyermeke szorongónak mutatkozik

-          Kérdések merülnek fel a pályaválasztás, továbbtanulás kapcsán

-          A gyermek hangulata, közérzete ingadozó, vagy tartósan alacsonynak mutatkozik

-          Jelentős életesemények, a gyermek számára komolyabb változást jelentő helyzetek után nehezen alkalmazkodik

-          Gyermeke önértékelési problémával küzd

-          Gyermeke gyakran lesz beteg, vagy sokszor mutat fizikai tüneteket (hasfájás, fejfájás, stb.)

A konzultációk után az iskolapszichológus javaslatot tesz a további segítség jellegére vonatkozóan. Szükség szerint a támogatás megvalósulhat osztályszinten, vagy egyéni támogató kapcsolat formájában. Adott esetben a pszichológus segítséget nyújt a külső szakember, vagy intézmény felkeresésében, hogy a szükséges diagnosztikai, vagy terápiás munka a megfelelő helyen kezdetés vehesse.

A különböző problémák megelőzésének hatékony módja az ellenük védő tényezők erősítése. Iskolai közegben ez elsősorban csoportos foglalkozásokon keresztül valósítható meg, ahol egy-egy téma akár játékos formában dolgozható fel. Ilyen területek lehetnek például:

-          Az osztály kohéziójának, összetartásának erősítése

-          A kommunikációs készség fejlesztése

-          Az érzékenység, empátia fejlesztése

-          A biztonságos internethasználat

-          Az asszertivitás, az önérvényesítő viselkedés erősítése

-          Bullying, kortárs bántalmazás.

 Kedves Szülők!

A fenti esetek bármelyikében forduljanak bizalommal intézményünkhöz, keressék iskolapszichológusunkat, Hajnal Gábort, ill. az intézmény vezetését.

 Nagy Andrea

intézményvezető

Pellérdi Általános Iskola

  

Pécs Városa elnyerte az UNESCO Global Learning City Award díjat, melyhez kapcsolódóan az idei Pécsi Napok keretében megrendezi az első Pécsi Tanuló Fesztivált 2017. szeptember 15-én  de. 10.00 és du. 17.00 óra között. A Tanuló Fesztivál az UNESCO húsz esztendeje megjelent kezdeményezése.A programhoz idén Pécs is kapcsolódik három konkrét témával:

 • Környezeti nevelés – zöld Pécs

 • Képességfejlesztés – tudástranszfer

 • Kultúra és művészetek

Az I. Pécsi Tanuló Fesztivál helyszíne a pécsi Széchenyi tér, a Szent István tér, a Civil Közösségek Háza és annak udvara, valamint a Jókai tér. Ezen helyszíneken 57 szervezet 112 programjában vehetnek részt az érdeklődő résztvevők.

A Pécsi Tanuló Fesztivál célja, hogy tematikus programokon keresztül segítse felfedezni a tanulás örömét, egyéni és társadalmi hasznosságát, továbbá a tanulási teljesítmény fokozását. Egyúttal a tanulási képesség fejlesztését kívánja előmozdítani a rendezvény nem hagyományos tanulási helyzetekkel, formákkal a fiatalok, felnőttek és szeniorok aktív részvételével.


Kedves leendő elsőseink és másodikos tanulóink!

2017. augusztus 30-án, szerdán 13:00 – 17:00 között sok szeretettel várunk titeket a szüleitekkel együtt egy közös kis sportos, szabad játékra, mókázásra.

Gyülekező: 13 órakor az iskola udvarán

 

Kedves Anyukák és Apukák!

 

A 2017/2018. tanévre a leendő 1. osztályosok beiratkozásának ideje:

 • 2017.április 20-án (csütörtökön)  8.00-18.00 között

 • 2017.április 21-én (pénteken)      8.00-16.00 között

az iskola gazdasági irodájában,

Czinki Erika iskolatitkárnál lesz.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik.

 

A 2017/2018-as tanévben a 2011. augusztus 31-én, vagy az előtt született – és tankötelezettségük teljesítését még nem megkezdett – gyermekek válnak tankötelessé.

 

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

A beiratkozáshoz kérjük hozza magával:

 

  A gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát

 

  A lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

 

  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

  

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosainkat és szüleiket!

   

Nagy Andrea

 intézményvezető


Kedves Szülők!

2017. március 8-án iskolánkban nyílt napot szervezünk. Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt, különösen az első osztályosok és a leendő elsősök szüleit.

A következő órák látogatását javasoljuk:

1. óra:  az 1. osztályban német,    tanít: Juhászné Kernya Andrea tanítónő

2. óra:  a 4. osztályban magyar,    tanít: Vészi Virág Petra tanítónő

3. óra:  1. osztályban testnevelés, tanít: Jakabné Katics Ildikó tanítónő

A felkínált óralátogatásokon kívül lehetőség van más tanítási órák megtekintésére is.

Tisztelettel:

                       Villányiné Stáhl Márta

                       intézményvezető-helyettes


Kedves Szülők!

A leendő első osztályosok szüleinek 2017. március 6-án a 17.00 órakor a pellérdi óvodában szülő értekezletet tartunk. Tájékoztatást adunk az iskola programjáról, életéről, szokásairól, tanórán kívüli lehetőségek kínálatáról.

A szülői értekezleten ismertetőt tartanak az egyházak képviselői is, ugyanis az iskolás gyerekek és szüleik választhatnak, hogy erkölcstant vagy hit- és erkölcstant tanulnak.

Szeretettel várunk minden leendő első osztályos anyukát és apukát!

 

Tisztelettel:

                       Villányiné Stáhl Márta

                       intézményvezető-helyettes


Kistérségi Összefogás Napja

 

Öt fős csapattal képviseltük iskolánkat, a Kistérségi Összefogás Napján Kozármislenyben. Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ immáron negyedik éve rendezte meg játékos, kvíz, teszt és sportfeladatokkal teli vetélkedőjét. Céljuk, hogy a pécsi kistérségi településeken élők megismerjék egymást és egymás településeit.

Tanulóink vidám, rímbe szedett szöveggel mutatták be iskolánkat, melyet ötletes plakátokkal szemléltettek. Pontozásra került a bemutatkozás, a saját készítésű menetlevél, és az állomásokon való feladatok sikeres végrehajtása. November 25-én, 7 iskola képviselte magát a megmérettetésen, ahol a Pellérdi Általános Iskola rendkívül kreatív, ügyes és sportszerű versenyzéssel 4. helyen végzett. Gratulálok a tanulóknak, mert lelkiismeretesen készültek a versenyre, tudásuk legjavát adták, és felszabadultan, örömmel vettek részt minden feladatban.

   

Csapattagok: Halmos Adél, Demeter Máté, Virág Bálint, Sári Bálint, Keszler Alex

 

 

Visnyei Mónika

tanárnő


 

Advent

Advent első vasárnapján kezdetét veszi a karácsonyi készülődés.

Álljunk meg egy pillanatra a nagy rohanásban, készítsük fel szívünket, lelkünket a szeretet ünnepére!

Sokéves hagyomány iskolánkban, hogy minden hétfőn az adventi gyertya meggyújtásával kezdjük a hetet.  Az alsó tagozatos osztályok verses, zenés, dalos összeállításokkal, rövid műsorral idézik fel az ünnep hangulatát.

Az aulában felsorakozott osztályokat első héten a harmadikosok lepték meg zenés, megható produkciójukkal.

Az első osztályosok a 2. gyertya meggyújtását követően vidám Mikulásdalokkal szórakoztatták a többieket.

 Harmadik héten a második osztály szavalatát és énekes, hangszeres műsorát láthattuk. Az utolsó gyertya meggyújtását a negyedikesek teszik emlékezetessé.


„Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.” 

Ezzel az idézettel kívánok minden olvasónak szeretetteljes, békés ünnepeket!

                                                                                              Gosztolyáné Rácz Éva


 

Diákönkormányzatunk munkájáról és a Diákparlamentről

Iskolánkban minden évben megválasztjuk a Diákönkormányzatot, melynek tagjai az osztályok által megszavazott képviselők, osztálytitkárok és helyetteseik.

Az első foglalkozáson megtervezzük, milyen programokat szeretnénk a tanévben. „Ötösgyűjtőt”, tisztasági versenyt, és még sok érdekes eseményt választottunk, majd elkészítettük éves munkatervünket. 

 Minden tanév elején megtartjuk diákközgyűlésünket, ahol beszámolunk az elmúlt év történéseiről. Ismertetjük a diákokkal az iskola életével kapcsolatos eredményeinket, megbeszéljük a felmerülő kéréseket, kérdéseiket. Idén 2016. október 7-én rendeztük meg ezt a közgyűlést.

Pontokba vettük a megbeszélendő dolgokat:

·         ismertettük az elmúlt évben történteket, legfontosabb eseményeket, programokat,

·         beszámoltunk arról, mi történt az év elejétől ebben a tanévben, és szó esett a DÖK munkatervről is,

·         bemutattam a Diákönkormányzat tagjait,

·         tájékoztattam tanulótársaimat a ZÖLD DÖK munkájáról, tagjairól,

·         társaink előre összegyűjtött kérdéseire Nagy Andrea igazgatónk válaszolt.

Három évente megrendezésre kerül az Országos Diákparlament, melyet a megyei gyűlések előznek meg. Baranyában ezt november 8-án Pécsett rendezték, ahol iskolánk is képviseltette magát.

Két napirendi pontba gyűjtötték a teendőket. Először meghallgattuk a felszólaló diákokat, majd beszédeikből kiválogattuk a főbb kéréseket:

·         tananyagcsökkentés

·         óraszámcsökkentés – véleményünk szerint megterhelő, hogy délutánonként is vannak óráink. Ezt a kötelező 5 testnevelés óra csökkentésével is el lehetne érni

·         ajánlották, hogy középiskolában a rajz, technika, ének, erkölcstan, hittan ne legyen kötelező tantárgy, inkább fakultációként lehessen felvenni      

·         pénzügyi beszámolóban az iskolák nehéz gazdasági helyzetét fejtették ki

·         informatika: annak ellenére, hogy a XXI. században élünk, vannak iskolák, ahol nincs wifi, interaktívtábla, és kevés a számítógép is.

Mi Pellérden ezekhez képeset nagyon jó helyzetben vagyunk.

 Második napirendi pont az volt, hogy megválasszuk, kik mennek tovább az országos diákparlamentre, ahol megyénket idén 12 fiatal képviseli.

Én – résztvevőként – igazán nagyszerűnek gondolom, hogy a Baranya megyei iskolák diákjai mekkora odaadással és önzetlenséggel próbálnak segíteni iskoláinkon. Hiszem, hogy képesek lesznek javaslataikkal, ötleteikkel javítani az oktatási helyzeten.

 

Sári Dávid

a DÖK elnöke


Pellérdi ÁMK értesítése étkezési térítési díj fizetéséről


 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pellérdi ÁMK Konyhája 2016. évben az alábbi időpontokban szedi be az előző havi térítési díjakat:

2016. szeptember 12-13-14.

2016. október 10-11-12.

2016. november 07-08-09.

2016. december 12-13-14. napokon.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a térítési díjak készpénzben történő befizetésére kizárólag a fenti időpontokban lesz lehetőségük az ÁMK étkezőjében (7831 Pellérd, Iskola u. 2. szám alatt) 07:00 órától 15:30 óráig, egyúttal kérjük Önöket, hogy amennyiben a térítési díjat átutalással kívánják befizetni, úgy CSAK A MEGKAPOTT SZÁMLA alapján indítsák az utalást a számlán szereplő bankszámlaszámra, a számla sorszámára hivatkozva, a számlán szereplő összeggel egyezően.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezés lemondására (betegség, hiányzás esetén stb.) előző nap 10:00-ig van lehetőségük a 72/373-043 számú telefonszámon.

Megértésüket és közreműködésüket köszönjük.

Tisztelettel:

Nagy Andrea Rita s.k.

ÁMK igazgató


Iskolabusz menetrendje

Reggel:

6:30 Aranyosgadány – arányosi rész

6:50 Aranyosgadány – gadányi rész

7:05 Gyód

7:15 Keszü

7:25 Szőlőhegy

 

Délután:

15:50 Aranyosgadány – gadányi rész

16:15 Aranyosgadány – arányosi rész

16:25 Szőlőhegy, Gyód, Keszü