Arculatunk, céljaink

Mottó: "A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek" /Seneca/

    A NAT-ban megfogalmazott és a Helyi Pedagógiai Programban konkretizált értékek az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálja, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységükkel, szerzett és spontán tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket.

    Ez még inkább serkent bennünket a személyiségfejlesztő oktatásra, nevelésre. Olyan iskolai, pedagógiai munkát követel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola.

Iskolánk legfontosabb céljai tehát:

- a mai kor kívánalmainak megfelelő nyelvtudással bíró

- számítástechnikai ismeretekkel

- jól hasznosítható tudással rendelkező

- az iskolában /s azon kívül/ szerzett új információkat alkalmazni és rendszerezni képes

- állampolgári jogainak, kötelességeinek gyakorlására kész

- egyéni és csoportérdekeinek érvényesítésére felkészült, egyúttal más egyének, csoportok érdekeit, véleményét tiszteletben tartó, toleránsan kezelő személyiség kialakítása.

Arculatát tekintve iskolánk:

- követelményelvű /vagyis a tanulmányi teljesítményt előtérbe helyező/ intézmény,

- feladatának tekinti a lassan haladó, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, és az átlagnál tehetségesebb, jobb képességű tanulók kiemelt fejlesztését.

- mindkét réteget felkészíti tanulmányaik folytatására, a differenciált középfokú beiskolázásra, megadva a szükséges ismereteket és a megfelelő erkölcsi alapokat is.